V A B I L O

Vabimo te na OBČNI ZBOR AMD Lukovica, ki bo v četrtek 30. marec2017 ob 19 uri v gasilskem domu PGD PREVOJE v Šentvidu pri  Lukovici.

Dnevni red:
1.    Otvoritev in potrditev dnevnega reda
2.    Izvolitev in potrditev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
3.    Poročila predsednika AMD, predsednika sekcije MK ROKOVNJAČI, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in disciplinske komisije
4.    Poročilo verifikacijske komisije
5.    Razprava na podana poročila in potrditev poročil
6.    Obravnava in sklepanje o planu dela in finančnem planu za leto 2017
7.    Razno

V skladu z 26. členom statuta društva je zbor sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva.    Po poteku 15 min od sklica, je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 10. članov društva.

Športni pozdrav


Predsednik AMD LUKOVICA
Jože Cerar